Zalecenia edytorskie

 1. Objętość artykułu – maksymalnie 30 000 znaków ze spacjami.

 2. Objętość recenzji – maksymalnie 15 000 ze spacjami.

 3. Pierwsza strona tekstu artykułu powinna zawierać:
  a.
  imię i nazwisko autora/autorki i afiliację – wyrównanie do lewej,
  b. tytuł artykułu czcionką pogrubioną – wyśrodkowany,
  c. słowa kluczowe (maksymalnie 5) charakteryzujące zawartość merytoryczną tekstu.

 4. Program: Microsoft Word (dokument DOC, artykuły zawierające czcionki niestandardowe [w tym fonetyczne] prosimy przesyłać w formacie DOC i PDF).

 5. Czcionka tekstu zasadniczego: Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5; przypisy dolne 10 punktów, interlinia 1.

 6. Omawiane wyrazy, zwroty, zdania, terminy oraz zwroty obcojęzyczne prosimy wyodrębniać kursywą.Przypisy tekstowe umieszczamy na dole każdej strony.
 7. Przypisy bibliograficzne stosujemy w wersji tzw. oksfordzkiej; nazwisko autora zapisujemy kapitalikami, np. (Bajerowa, 1964: 99).

 8. Cytaty ujmujemy w cudzysłowy. Dłuższe (powyżej 3 wersów) wyodrębniamy następująco: od góry i od dołu 1 wers odstępu, Times New Roman 10 punktów. Cudzysłów w cytacie: »niemiecki«.

 9. Powoływanie się – za pierwszym razem podajemy pełne imię i nazwisko autora.

 10. Cytaty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone, przy czym dopuszcza się następujące możliwości:
  a.
  wersja oryginalna w tekście głównym, tłumaczenie w przypisie dolnym,
  b.
  tłumaczenie w tekście głównym, wersja oryginalna w przypisie dolnym,
  c.
  tłumaczenie w tekście głównym, w przypisie dolnym źródło oryginału, bez wersji oryginalnej.

 11. Po tekście głównym podajemy bibliografię, wykaz źródeł (wraz ze skrótami, itp).

 12. Bibliografia:
  a.
  nagłówek: Literatura,
  b.
  uporządkowanie: alfabetyczne od nazwiska (zapisane kapitalikami), inicjał imienia, najstarszą pozycję wymieniamy na pierwszym miejscu; tytuły tego samego autora, które się ukazały w tym samym roku, zaznaczamy w następujący sposób: autor 2007a, autor 2007b itp.,
  c.
  pomijamy nazwę wydawnictwa,
  d.
  stosujemy następujące skróty: s. (strona), red. (redaktor), wyd. (wydanie), t. (tom), nr (numer), z. (zeszyt);
  e.
  tytuły czasopism podajemy w cudzysłowach, tytuły książek, rozdziałów i artykułów bez cudzysłowów kursywą,
  f.
  opis tekstów z bibliotek cyfrowych powinien zawierać pełną informację bibliograficzną wzbogaconą o określenie online i adres strony danej biblioteki cyfrowej,
  g.
  opis tekstów dostępnych tylko w wersji elektronicznej powinien zawierać podstawowe dane bibliograficzne oraz w nawiasie po określeniu online adres witryny internetowej i datę dostępu
  h.
  drugi (i następne) wiersz pozycji bibliograficznej: wcięcie 0,5 cm.

      – przykłady:

Bajerowa I.,1964: Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku. Wrocław.

Kleszczowa K., 2005: Przemiany systemu słowotwórczego. W: Borawski S., red.: Rozprawy o historii języka polskiego. Zielona Góra, s. 53-291.

Witosz B., 2007: Kategoria czasu w badaniach stylistycznych – uwagi teoretyczno-metodologiczne i postulaty badawcze. „Stylistyka” XVI, s. 7-21.

 1. Po bibliografii należy zamieścić streszczenie w języku polskim i angielskim (maksymalnie 800 znaków) wraz z tłumaczeniem słów kluczowych i tytułu artykułu. Oba streszczenia powinny się zaczynać nazwiskiem autora.

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji i wstępnej redakcji teksty zostaną przesłane do korekty autorskiej.