Terminy

Zaproszenie do składania tekstów
do 7. numeru (2020) czasopisma „Forum Lingwistyczne”
poświęconego lingwistyce cyfrowej

 

Tematyka 7. numeru „Forum Lingwistycznego” będzie dotyczyć zagadnień związanych z językoznawstwem cyfrowym czy też szerzej – humanistyką cyfrową. Zapraszamy do nadsyłania tekstów będących rezultatem językoznawczego namysłu nad przestrzenią wirtualną, ukazujących możliwości wykorzystania narzędzi cyfrowych w badaniach lingwistycznych bądź przedstawiających osiągnięcia polskiej i światowej lingwistyki cyfrowej. Z uwagi na dominujący we współczesnym dyskursie naukowym – zwłaszcza na gruncie humanistyki – inter-/multi- i transdyscyplinarny charakter dociekań, zachęcamy również do prezentowania wyników badań przedstawicieli innych dziedzin zainteresowanych powyższą problematyką.

Pozostawiając Państwu wybór zagadnień szczegółowych wymagających głębszego rozważenia, pragniemy zaproponować następujące obszary tematyczne:

  • lingwistyka korpusowa;
  • cyberprzestrzeń jako przedmiot badań lingwistycznych;
  • język, strategie dyskursywne, role nadawczo-odbiorcze w świecie cyfrowym;
  • gatunki i dyskursy modelujące cyfrowe światy;
  • refleksja teoretyczna nad lingwistyką cyfrową;
  • wykorzystanie narzędzi cyfrowych w badaniach lingwistycznych i w praktyce akademickiej.

Prosimy o nadsyłanie artykułów na adres e-mail:  forumlingwistyczne@us.edu.pl do 30 września 2019 r. 

Redaktorki numeru 7. (2020)
Beata Duda
Karolina Lisczyk
Barbara Mitrenga