Dla autora

1) Autorzy zgłoszą do redakcji teksty bazujące na oryginalnych badaniach.

2) Autorzy przedstawią rzetelny i szczegółowy opis zastosowanych procedur badawczych.

3) Autorzy przedstawią wiarygodne i intersubiektywnie weryfikowalne dane.

4) Autorzy przedstawią pełną i rzetelną listę materiałów źródłowych i dzieł cytowanych, uwzględniają wszystkich innych badaczy i autorów, których praca umożliwiła stworzenie nadesłanego tekstu.

5) Autorom nie wolno nadesłać pracy zawierającej fałszywe dane lub zniekształcającej wypowiedzi innych autorów.

6) Autorzy przedstawią bezstronne, oparte na solidnym fundamencie metodologicznym, omówienie zgromadzonych danych.

7) Na żądanie redakcji, Autorzy dostarczą surowe dane w celu dokonania oceny ich rzetelności przez członków Rady Naukowej czasopisma, wspieranych przez eksperta w tej dziedzinie, w którą wpisuje się nadesłany tekst. W razie konieczności, Autorzy będą gotowi upublicznić te dane (pod warunkiem, że takie upublicznienie nie będzie naruszało przepisów prawa i o ile nie naruszy to indywidualnych praw Autora do zachowania własności ani nie zagrozi bezpieczeństwu danych poufnych).

8) Autorzy będą nadsyłać do Redakcji wyłącznie prace oryginalne, spełniające wymogi rzetelnego cytowania i dokumentowania materiałów źródłowych i pracy innych badaczy, włącznie z pracami należącymi do kanonu danej dyscypliny, które wpłynęły na ogólny kształt prezentowanych badań.

9) Autorom nie wolno nadesłać do Redakcji pracy noszącej znamiona plagiatu bez względu na to, czy plagiat będzie polegał na nieudokumentowanym przekładzie, nieudokumentowanej cytacji czy też nieoznaczonym odwołaniu do niepublikowanych prac innych osób lub nieoznaczonym wykorzystaniu idei świadomie zaczerpniętych z prac innych badaczy, włączając w tę grupę studentów, których nieopublikowane prace pozostają ich własnością intelektualną.

10) Nadsyłający prace Autorzy uznają, że plagiat i fałszerstwo są nie tylko przestępstwami, ale także najbardziej niegodnymi aktami, jakich można dopuścić sie w przestrzeni badań akademickich. Dlatego też Autorzy wykażą się szczególną troską o to, by żaden element ich pracy nie pozostawiał najmniejszych wątpliwości co do akademickiej uczciwości ich pracy.

11) Autorzy będą rzetelnie cytować źródła i powoływać się na prace swoich mentorów i innych autorów, oraz dokumentować przedstawiane dane odniesieniami miarodajnych i sprawdzalnych źródeł.

12) Autorzy nie będą nadsyłać do Redakcji materiałów publikowanych uprzednio – za wyjątkiem materiałów obciążonych prawami autorskimi, zamówionymi przez Redakcję, jeżeli jej Członkowie uznają, iż przedruk publikowanego już wcześniej materiału jest istotny z punktu widzenia merytorycznej koncepcji danego numeru.

13) Jednoczesne nadsyłanie tego samego materiału do redakcji różnych czasopism będzie uznane za działanie nieetyczne, dlatego Autorzy nie będą zgłaszać prac nadesłanych do „Forum Lingwistycznego” do redakcji innych czasopism lub tomów.

14) Nadsyłając tekst do „Forum Lingwistycznego”, Autorzy zachowują prawa do swojego materiału.

15) Jeżeli praca pomyślnie przejdzie proces recenzyjny, zostanie zaakceptowana i opublikowana, Autorzy zachowują prawa do materiału opublikowanego, jednocześnie udzielając prawa do korzystania z tegoż materiału osobom trzecim zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons License 4.0 International: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

16) Autorstwo pracy ogranicza się do osób, które wniosły wymierny wkład w badania i powstanie tekstu nadesłanego do redakcji „Forum Lingwistycznego”,  czy to w obszarze zbierania i przygotowania danych, czy w przestrzeni pracy koncepcyjnej lub sferze metodologii badań, czy też w obszarze faktycznego prowadzenia badań. Wszystkie osoby, które wniosły istotny wkład w powstanie nadesłanej pracy zostaną uwzględnione jako Współautorzy bez względu na ich status w strukturach akademickich, a więc dotyczy to również asystentów i studentów, którzy wykonali pracę niezbędną do przeprowadzenia badań i/lub powstania nadesłanego teksty.

17) Osoby, które wkładu w powstanie pracy nie wniosły nie będą pod żadnym pozorem włączane w listę Autorów lub Współautorów pracy.

18) Autorzy zobowiązani są ujawniać Redakcji wszelkie przypadki zajścia konfliktu interesów, szczególnie interesów finansowych lub innych istotnych czynników, które mogłyby mieć wpływ na wyniki badań lub interpretację danych.

19) Autorzy niezwłocznie poinformują Redakcję o dostrzeżeniu poważnych błędów lub nieścisłości, których Recenzenci lub redaktorzy tomu nie mieli możliwości zweryfikować, i zażądają erraty.

Powyższe zasady powstały w oparciu o następujący kodeks: Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors http://publicationethics.org/resources/code-conduct