Dla recenzenta

1) Recenzent dostarczy Redakcji informacji na podstawie których możliwe będzie podjęcie świadomej decyzji o przyjęciu nadesłanego materiału do publikacji.

2) Recenzent dostarczy Autorowi istotnych informacji, które umożliwią mu wprowadzenie do tekstu niezbędnych poprawek, co pozwoli twórcy artykułu spełnić najwyższe standardy jakości naukowego wywodu lub ułatwi mu tworzenie tekstów akademickich w przyszłości.

3) Recenzent dostarczy recenzję terminowo lub poinformuje Redakcję o okolicznościach uniemożliwiających dotrzymanie terminu złożenia recenzji.

4) Oceniając nadesłany tekst, Recenzent będzie kierował się zasadą bezstronności.

5) Recenzent będzie formułował swoje uwagi w sposób klarowny i jednoznaczny.

6) Recenzent nigdy nie będzie stosował argumentacji ad-hominem.

7) Recenzent nie będzie wykorzystywał recenzji w celu umocnienia swego własnego statusu akademickiego lub pozycji zawodowej.

8) Recenzent ujawni Redakcji wystąpienie konfliktu interesów (W celu określenia możliwości wystąpienia sprzeczności interesów, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka PLoS). Recenzent odmówi oceniania nadesłanego tekstu w przypadku wystąpienia dowolnego konfliktu interesów i poinformuje o tym fakcie Redakcję.

9) Recenzent będzie traktował otrzymane dokumenty jako poufne.

10) Recenzent ma obowiązek wskazać braki w dokumentacji źródeł w tekście lub potencjalny plagiat, o wystąpieniu których poinformuje niezwłocznie Redakcję.

Powyższe zasady powstały w oparciu o następujący kodeks: Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors http://publicationethics.org/resources/code-conduct.